Đăng nhập

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users23 khách trực tuyến.

Thống kê

  • Lượt truy cập1,511,785
  • Unique Visitor: 197,220
  • IP của bạn3.215.182.36
  • Từ ngày11/04/2009

Danh sách giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập năm học 20149-2015

Số
TT

Lớp

Giáo viên chủ nhiệm

Cố vấn học tập

Họ và tên

Điện thoại

Email

Họ và tên

Điện thoại

Email

1

DH12TS

Lê Văn Lễnh

0949 808 468

lvlenh@agu.edu.vn

Phan Phuong Loan

01234574574

pploan@agu.edu.vn

2

DH13TS

Chau Thi Đa

0919 216 036

ctda@agu.edu.vn

Trần Kim Hoàng

0919 216 036

ctda@agu.edu.vn

3

DH14TS

Lê Công Quyền

0948 838 586

lcquyen@agu.edu.vn

Bùi Thi Kim Xuyến

0919 475 075

btkxuyen@agu.edu.vn

4

DH15TS

Trần Kim Hoàng

0919 475 048

tkhoang@agu.edu.vn

Trần Kim Hoàng

0919 475 048

tkhoang@agu.edu.vn

5

CĐ37TS

Vương Học Vinh

0913 971 212

vhvinh@agu.edu.vn

Võ Thanh Tân

0985 596 888

vttan@agu.edu.vn

6

CĐ38TS

Nguyễn Thị Thúy Hằng

0947 223 630

ntthang@agu.edu.vn

Phan Thị Thanh Vân

0918 625 920

pttvan@agu.edu.vn

7

CĐ39TS

Bùi Thị Kim Xuyến

0912 198 196

ttktuyen@agu.edu.vn

Võ Thanh Tân

0983 264 696

ttmtrinh@agu.edu.vn

8

DH12TP

Cao Thị Luyến

0945879239

ctluyen@agu.edu.vn

Phan Uyên Nguyên

0987103351

punguyen@agu.edu.vn

9

DH13TP

Phan Uyên Nguyên

0987103351

punguyen@agu.edu.vn

Cao Thị Luyến

0945879239

ctluyen@agu.edu.vn

10

DH14TP

Đào Văn Thanh

0918830018

dvthanh@agu.edu.vn

Hồ Thị Ngân Hà

0919965143

htnha@agu.edu.vn

11

DH15TP

Hồ Thị Ngân Hà

0919965143

htnha@agu.edu.vn

Đào Văn Thanh

0918830018

dvthanh@agu.edu.vn

12

CD37TP

Trần Thanh Tuấn

0907781138

tthanhtuan@agu.edu.vn

Trịnh Thanh Duy

0977727657

tthanhduy@agu.edu.vn

13

CD38TP

Trịnh Thanh Duy

0977727657

tthanhduy@agu.edu.vn

Trần Thanh Tuấn

0907781138

tthanhtuan@agu.edu.vn

14

CD39TP

Lê Ngọc Hiệp

01643439985

lnhiep@agu.edu.vn

Trần Phương Lan

tplan@agu.edu.vn

15

DH12PN

Phạm Xuân Phú

0913821334

pxphu@agu.edu.vn

Phạm Xuân Phú

0913821334

pxphu@agu.edu.vn

16

DH13PN

Phạm Duy Tiễn

0919271970

pdtien@agu.edu.vn

Phạm Duy Tiễn

0919271970

pdtien@agu.edu.vn

17

DH14PN

Dương Văn Nhã

0918277393

dvnha@agu.edu.vn

Dương Văn Nhã

0918277393

dvnha@agu.edu.vn

18

DH15PN

Phạm Văn Quang

01237669983

pvquang@agu.edu.vn

Phạm Văn Quang

01237669983

pvquang@agu.edu.vn

19

CD38PN

Huỳnh Ngọc Đức

0972565917

hnduc@agu.edu.vn

Huỳnh Ngọc Đức

0972565917

hnduc@agu.edu.vn

20

CD39PN

Phạm H. Th Vân

0908164171

phtvan@agu.edu.vn

Phạm H. Th Vân

0908164171

phtvan@agu.edu.vn

21

ĐH12TT

Nguyễn Thị Thái Sơn

0918872653

nttson@agu.edu.vn

Võ Thị Hướng Dương

0986894528

vthduong@agu.edu.vn

22

ĐH13TT

Lê Minh Tuấn

0919966777

lmtuan@agu.edu.vn

Nguyễn Văn Minh

0985531402

nvminh@agu.edu.vn

23

ĐH14TT

Võ Thị Xuan Tuyền

0919315288

vtxtuyen@agu.edu.vn

Văng Thị TuyếtLoan

01234919661

vttloan@agu.edu.vn

24

ĐH14BT

Lê Hữu Phước

0909981622

lhphuoc@agu.edu.vn

Nguyễn Thị Thanh Xuân

01275535643

nttxuan@agu.edu.vn

25

ĐH15TT

Nguyễn Thị Thanh Xuân

01275535643

nttxuan@agu.edu.vn

Nguyễn Thị Thái Sơn

0918872653

nttson@agu.edu.vn

26

ĐH15BT

Văng Thị Tuyết Loan

01234919661

vttloan@agu.edu.vn

Cù Ngọc Quí

0913821787

cnqui@agu.edu.vn

27

CĐ37TT

Nguyễn Phú Dũng

0918811377

npdung@agu.edu.vn

Nguyễn Thị Thúy Diễm

01234649909

nttdiem@agu.edu.vn

28

CĐ38TT

Huỳnh Trường Huê

0918308148

hthue@agu.edu.vn

Võ Thị Hướng Dương

0986894528

vthduong@agu.edu.vn

29

CĐ39TT

Cù Ngọc Quí

0913821787

cnqui@agu.edu.vn

Văng Thị Tuyết Loan

01234919661

vttloan@agu.edu.vn

30

DH12SH

Nguyễn Phú Thọ

01662884684

nptho@agu.edu.vn

Nguyễn Khắc Chung Thẩm

0915996553

nkctham@agu.edu.vn

31

DH13SH

Lê Hoàng Bảo Ngọc

0907686369

lhbngoc@agu.edu.vn

Bằng Hồng Lam

0944375753

bhlam@agu.edu.vn

32

DH14SH

Trịnh Hoài Vũ

0919475074 

thvu@agu.edu.vn

Văn Viễn Lương

0918545538

vvluong@agu.edu.vn

33

DH15SH

Diệp Nhựt Thanh Hằng

0987703147

dnthang@agu.edu.vn

Lê Hoàng Bảo Ngọc

0907686369

lhbngoc@agu.edu.vn

34

CD38SH

Bằng Hồng Lam

bhlam@agu.edu.vn

Vương Bảo Ngọc

0986222983

vbngoc@agu.edu.vn

35

CD39SH

Phạm Trường An

0984767647

0962294444

ptan@agu.edu.vn

Nguyễn Thị Ánh Pha

0984767647

0962294444

ntapha@agu.edu.vn

36

CD38SHUD

Huỳnh Công Luyện

0946497288

hcluyen@agu.edu.vn

Nguyễn Phú Thọ

01662884684

nptho@agu.edu.vn

37

DH14CN

Nguyễn Thế Thao

0913677929

ntthao@agu.edu.vn

Nguyễn Bình Trường

0983377424

nbtruong@agu.edu.vn

38

DH15CN

Ngô Thụy Bảo Trân

0947740846

ntbtran@agu.edu.vn

Hồ Xuân Nghiệp

0918944176

hxnghiep@agu.edu.vn

Đính kèmDung lượng
Danh sách GVCN, CVHT năm học 2014-2015.doc106.5 KB