Đăng nhập

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users21 khách trực tuyến.

Thống kê

  • Lượt truy cập1,542,598
  • Unique Visitor: 198,671
  • IP của bạn3.214.224.224
  • Từ ngày11/04/2009

Danh sách GVCN và CVHT năm học 2013-2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA NÔNG NGHIỆP-TNTN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VÀ CỐ VẤN HỌC TẬP NĂM HỌC 2013 - 2014
TT HỌ VÀ TÊN HỌC VỊ GVCN CVHT ĐT EMAIL KHÓA
BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
1 Hồ Thị Ngân Hà Thạc sỹ GVCN 0919965143 htnha@agu.edu.vn DH11TP
2 Hồ Thị Ngân Hà Thạc sỹ CVHT 0919965143 htnha@agu.edu.vn
3 Cao Thị Luyến Thạc sỹ 0945879239 ctluyen@agu.edu.vn
4 Cao Thị Luyến Thạc sỹ GVCN 0945879239 ctluyen@agu.edu.vn DH12TP
5 Cao Thị Luyến Thạc sỹ CVHT 0945879239 ctluyen@agu.edu.vn
6 Hồ Thị Ngân Hà Thạc sỹ 0919965143 htnha@agu.edu.vn
7 Phan Uyên Nguyên Thạc sỹ GVCN 0987103351 punguyen@agu.edu.vn DH13TP
8 Phan Uyên Nguyên Thạc sỹ CVHT 0987103351 punguyen@agu.edu.vn
9 Đào Văn Thanh Thạc sỹ 0918830018 dvthanh@agu.edu.vn
10 Trịnh Thanh Duy Thạc sỹ 0977727657 tthanhduy@agu.edu.vn
11 Trần Thanh Tuấn Thạc sỹ 0907781138 tthanhtuan@agu.edu.vn
12 Đào Văn Thanh Thạc sỹ GVCN 0918830018 dvthanh@agu.edu.vn DH14TP
13 Đào Văn Thanh Thạc sỹ CVHT 0918830018 dvthanh@agu.edu.vn
14 Phan Uyên Nguyên Thạc sỹ 0987103351 punguyen@agu.edu.vn
15 Trần Xuân Hiển Thạc sỹ 0918573973 txhien@agu.edu.vn
16 Hồ Thanh Bình Tiến sỹ 0919193997 htbinh@agu.edu.vn
17 Trần Nghĩa Khang Thạc sỹ GVCN 0984456927 tnkhang@agu.edu.vn CD37TP
18 Trần Nghĩa Khang Thạc sỹ 0984456928 tnkhang@agu.edu.vn
19 Vũ Thị Thanh Đào Thạc sỹ CVHT 0919836936 vttdao@agu.edu.vn
20 Trịnh Thanh Duy Thạc sỹ 0977727657 tthanhduy@agu.edu.vn
21 Trịnh Thanh Duy Thạc sỹ GVCN 0977727657 tthanhduy@agu.edu.vn CD38TP
22 Trịnh Thanh Duy Thạc sỹ CVHT 0977727657 tthanhduy@agu.edu.vn
23 Vũ Thị Thanh Đào Thạc sỹ 0919836936 vttdao@agu.edu.vn
BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ SINH HỌC
1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Ths. GVCN ntmduyen@agu.edu.vn DH11SH
CVHT DH11SH
2 Trương Ánh Phương Ths. CVHT taphuong@agu.edu.vn DH11SH
3 Văn Viễn Lương Ths. CVHT 918545538 vvluong@agu.edu.vn DH11SH
4 Lý Thị Thanh Thảo Ths. CVHT lttthao@agu.edu.vn DH11SH
Nguyễn Phú Thọ Ths. GVCN nptho@agu.edu.vn DH12SH
5 CVHT nptho@agu.edu.vn DH12SH
6 Vương Bảo Ngọc Ths. CVHT vbngoc@agu.edu.vn DH12SH
7 Nguyễn Khắc Chung Thẩm Ths. CVHT nkctham@agu.edu.vn DH12SH
8 Bằng Hồng Lam Ths. CVHT bhlam@agu.edu.vn DH12SH
9 Lê Hoàng Bảo Ngọc Ths. GVCN lhbngoc@agu.edu.vn DH13SH
CVHT lhbngoc@agu.edu.vn DH13SH
10 Diệp Nhựt Thanh Hằng Ths. CVHT 987703147 dnthang@agu.edu.vn DH13SH
11 Phạm Trường An Ths. CVHT ptan@agu.edu.vn DH13SH
12 Nguyễn Khắc Chung Thẩm Ths. CVHT nkctham@agu.edu.vn DH13SH
13 Trịnh Hoài Vũ Ths. GVCN thvu@agu.edu.vn DH14SH
CVHT thvu@agu.edu.vn DH14SH
14 Văn Viễn Lương Ths. CVHT vvluong@agu.edu.vn DH14SH
15 Diệp Nhựt Thanh Hằng Ths. CVHT dnthang@agu.edu.vn DH14SH
16 Hồ Thị Thu Ba Ths. CVHT httba@agu.edu.vn DH14SH
17 Bằng Hồng Lam Ths. GVCN bhlam@agu.edu.vn CD38SH
CVHT bhlam@agu.edu.vn CD38SH
18 Vương Bảo Ngọc Ths. CVHT vbngoc@agu.edu.vn CD38SH
BỘ MÔN: KHOA HỌC CÂY TRỒNG
1 Trần Văn Khải Thạc sĩ CVHT 918706884 tvkhai@agu.edu.vn ĐH14BT
2 Nguyễn Phú Dũng Thạc sĩ CVHT 918811377 npdung@agu.edu.vn CĐ38TT
GVCN CĐ37TT
3 Nguyễn Thị Thái Sơn Thạc sĩ CVHT 918872653 nttson@agu.edu.vn ĐH12TT ĐH12TT
GVCN
4 Lê Hữu Phước Thạc sĩ GVCN 909981622 lhphuoc@agu.edu.vn ĐH14BT
CVHT ĐH12TT
5 Võ Thị Hướng Dương Thạc sĩ CVHT 989864528 vthduong@agu.edu.vn ĐH14TT
6 Dương Thị Nguyễn Quyên Thạc sĩ CVCN 982754259 dtnquyen@agu.edu.vn ĐH14TT
CVHT CĐ37TT
7 Võ Thị Xuân Tuyền Thạc sĩ GVCN 919315288 vtxtuyen@agu.edu.vn ĐH11TT
8 Lê Minh Tuấn Thạc sĩ CVHT 919966777 lmtuan@agu.edu.vn ĐH14BT
GVCN ĐH13TT
9 Huỳnh Trường Huê Thạc sĩ CVCN 918308148 hthue@agu.edu.vn CĐ38TT
CVHT ĐH14TT
10 Nguyễn Thị Thúy Diễm Thạc sĩ CVHT 1234649909 nttdiem@agu.edu.vn CĐ37TT
CVHT ĐH13TT
BỘ MÔN: PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1 Phạm Duy Tiễn Ths. GVCN 919271970 pdtien@agu.edu.vn DH13PN
CVHT DH13PN
2 Phạm Xuân Phú Ths. GVCN 0913821334 pxphu@agu.edu.vn DH12PN
CVHT DH12PN
3 Trần Văn Hiếu Ths. GVCN 0918611120 tvhieu@agu.edu.vn DH11PN
CVHT DH11PN
4 Phạm H. Thanh Vân Ths. CVHT 0908164171 phtvan@agu.edu.vn DH12PN
CVHT DH11PN
5 Ths. CVHT DH13PN
Huỳnh Ngọc Đức CVHT 0972565917 hnduc@agu.edu.vn DH14PN
6 Dương Văn Nhã Ts. CVHT 0918277393 dvnha@agu.edu.vn DH14PN
CVHT DH14PN
7 Dương Văn Nhã Ts. CVHT 0918277393 dvnha@agu.edu.vn CD38PN
CVHT CD38PN
8 Phạm Huỳnh Thanh Vân Ths. CVHT 0908164171 phtvan@agu.edu.vn CD38PN
BỘ MÔN: NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
1 Vương Học Vinh Thạc sĩ GVCN - CVHT CD37TS
2 Võ Thanh Tân Thạc sĩ CVHT CD37TS
3 Phan Phương Loan Thạc sĩ CVHT DH12TS
4 Lê Văn Lễnh Thạc sĩ GVCN - CVHT DH12TS
5 Lê Công Quyền Thạc sĩ CVHT DH12TS
6 Nguyễn Hữu Yến Nhi Thạc sĩ GVCN - CVHT DH13TS
7 Chau Thi Đa Tiến sĩ GVCN - CVHT DH14TS
8 Trịnh Thị Lan Thạc sĩ CVHT DH14TS
9 Nguyễn Thị Thúy Hằng Thạc sĩ GVCN - CVHT CD38TS
10 Phan Thị Thanh Vân Thạc sĩ CVHT CD38TS
BỘ MÔN: CHĂN NUÔI-THÚ Y
A. HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUI
1 Nguyễn Thế Thao Tiến sĩ GVCN- CVHT 0913.677929 ntthao@agu.edu.vn DH14CN
2 Nguyễn Bình Trường Thạc sĩ CVHT 0983.377424 nbtruong@agu.edu.vn
B. HỆ ĐẠI HỌC VLVH
1 Trương Thanh Nhã Thạc sĩ GVCN 0913. 129.026 ttnha@agu.edu.vn DT5CN
2 Trần Trung Tuấn Thạc sĩ GVCN 0974.687396 tttuan@agu.edu.vn DT6CN
3 Nguyễn Phi Bằng Thạc sĩ GVCN 0909.736636 npbang@agu.edu.vn DT7CN
4 Nguyễn Bá Trung Thạc sĩ GVCN 0918.13996 nbtrung@agu.edu.vn DT8CN
5 Bùi Phan Thu Hằng Thạc sĩ GVCN 0919.523191 npthang@agu.edu.vn DT9CN