Đăng nhập

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 users28 khách trực tuyến.

Thống kê

  • Lượt truy cập1,544,574
  • Unique Visitor: 198,805
  • IP của bạn3.94.202.172
  • Từ ngày11/04/2009

Chương trình đào tạo ngành Cao Đẳng Nuôi Trồng Thủy Sản

S

T

T

Mã HP

Tên học phần

Số tín chỉ

Loại HP

Số tiết

Học kỳ

Bắt buộc

Tự chọn

Lý thuyết

Thực hành Thí nghiệm

1

MAX101

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1

2

2

22

16

I

2

ENG101

Tiếng Anh 1

3

3

45

3

MAT103

Toán C

3

3

45

4

PRS101

Xác suất thống kê A

3

3

45

5

CHE103

Hóa đại cương B

3

3

30

30

6

COS101

Tin học đại cương

3

3

25

40

7

AGR103

Sinh học đại cương 2

2

2

22

16

8

PHT110

Giáo dục thể chất 1 (*)

1*

1*

4

26

Tổng số tín chỉ học kỳ I: 19 TC (Bắt buộc: 19; Tự chọn: 0)

1

MAX102

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2

3

3

32

26

II

2

ENG102

Tiếng Anh 2

4

4

60

3

LAW101

Pháp luật đại cương

2

2

30

4

FIS528

Thực vật thủy sinh

2

2

22

16

5

FIS529

Động vật thủy sinh

2

2

22

16

6

APH501

Sinh thái thủy sinh vật

2

2

30

7

FST101

Hóa phân tích

3

3

30

30

8

BIT101

Vi sinh vật học đại cương

2

2

22

16

9

PHT120

Giáo dục thể chất 2 (*)

1*

1*

30

10

MIS150

Giáo dục quốc phòng – an ninh 1 (*)

3*

3*

30

16

11

MIS160

Giáo dục quốc phòng – an ninh 2 (*)

2*

2*

32

10

Tổng số tín chỉ học kỳ II: 20 TC (Bắt buộc: 20; Tự chọn: 0)

1

HCM101

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

2

21

18

III

2

BIO103

Hóa sinh đại cương

2

2

22

16

3

FIS508

Thủy sản đại cương

2

2

22

16

4

FIS530

Ngư loại học

3

3

30

30

5

FIS531

Hình thái, phân loại giáp xác và nhuyễn thể

2

2

15

30

6

FIS503

Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản

3

3

30

30

7

APH504

Sinh lý động vật thủy sản B

2

2

22

16

8

FIS507

Di truyền và chọn giống thủy sản

2

2

22

16

9

PHT130

Giáo dục thể chất 3 (*)

1*

1*

30

10

MIS170

Giáo dục quốc phòng – an ninh 3(*)

3*

3*

29

43

Tổng số tín chỉ học kỳ III: 18 TC (Bắt buộc: 18; Tự chọn: 0)

1

VRP101

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

3

32

26

IV

2

FIS511

Công trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản

2

2

22

16

3

FIS504

Quản lý chất lượng nước trong NTTS

3

3

30

30

4

FIS303

Bệnh học thủy sản – CĐNTTS

4

4

37

46

5

FIS304

Kỹ thuật sản xuất giống cá nước ngọt – CĐNTTS

4

4

30

60

Tổng số tín chỉ học kỳ IV: 16 TC (Bắt buộc: 16; Tự chọn: 0)

1

FIS515

Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt

2

2

30

V

2

FIS520

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển

2

2

22

16

3

FIS532

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác – CĐNTTS

3

3

30

30

4

LAW507

Luật thủy sản

2

30

5

FIS525

Phương pháp nghiên cứu sinh học cá

2

4

15

30

6

FIS517

Kỹ thuật nuôi cá cảnh và thủy đặc sản

2

30

7

FST322

An toàn vệ sinh thực phẩm

2

30

8

FST516

Bảo quản sản phẩm thủy sản sau thu hoạch

2

2

15

30

9

CUL531

Kỹ năng khuyến nông

2

22

16

10

FIS533

Thực tập giáo trình cơ sở - CĐNTTS

1

1

60

Tổng số tín chỉ học kỳ V: 14 TC (Bắt buộc: 8; Tự chọn: 6)

1

FIS534

Thực tập giáo trình chuyên ngành TS nước ngọt – CĐNTTS

2

2

120

VI

2

FIS535

Thực tập giáo trình chuyên ngành TS nước lợ - CĐNTTS

2

2

120

3

FIS906

Khóa luận tốt nghiệp – CĐNTTS

5

5

300

Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp:

4

FIS917

Tiểu luận tốt nghiệp – CĐNTTS

3

5

180

5

FIS918

Tổng hợp kiến thức chuyên ngành – CĐ NTTS

3

45

6

FIS912

Các mô hình sản xuất công nghiệp thủy sản nước ngọt

2

15

30

7

FIS913

Các mô hình sản xuất công nghiệp thủy sản nước lợ

2

15

30

8

FIS915

Tổng hợp kiến thức cơ sở ngành – CĐNTTS

2

30

Tổng số tín chỉ học kỳ VI: 9 TC (Bắt buộc: 4; Tự chọn: 5)