Bộ môn công nghệ thực phẩm

Vũ Thị Thanh Đào

Phó Trưởng bộ môn
Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm 
Tel: 
Mobile: (+84) 919 836 936 
Email: vttdao@agu.edu.vn

Trần Nghĩa Khang

Phó Trưởng bộ môn
Tiến sĩ Khoa học Thực Phẩm 
Tel: 
Mobile: (+84) 918 925 572 
Email: tnkhang@agu.edu.vn

Trần Phương Lan

Giảng viên
Tiến sĩ Công nghệ thực phẩm 
Tel: 
Mobile: (+84) 984 001 577 
Email: tplan@agu.edu.vn

Cao Thị Luyến

Giảng viên
Tiến sĩ Công nghệ thực phẩm 
Tel: 
Mobile: (+84) 354 150 310 
Email: ctluyen@agu.edu.vn

Hồ Minh Thảo

Giảng viên
Tiến sĩ Công nghệ thực phẩm 
Tel: 
Mobile: (+84) 365 488 955
Email: hmthao@agu.edu.vn

Nguyễn Thành Trung

Giảng viên
Tiến sĩ Công nghệ thực phẩm 
Tel: 
Mobile: (+84)  
Email: nttrung@agu.edu.vn

Diệp Kim Quyên

Giảng viên
Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm 
Tel: 
Mobile: (+84)  
Email: dkquyen@agu.edu.vn

Trần Xuân Hiển

Giảng viên
Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm 
Tel: 
Mobile: (+84) 918 573 973 
Email: txhien@agu.edu.vn

Đào Văn Thanh

Giảng viên
Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm 
Tel: 
Mobile: (+84) 918 830 018 
Email: dvthanh@agu.edu.vn

Phan Uyên Nguyên

Giảng viên
Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm 
Tel: 
Mobile: (+84) 987 103 351 
Email: punguyen@agu.edu.vn

Hồ Thị Ngân Hà

Giảng viên
Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm 
Tel: 
Mobile: (+84) 919 965 143 
Email: htnha@agu.edu.vn

Lê Ngọc Hiệp

Giảng viên
Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm 
Tel: 
Mobile: (+84) 944 321 311
Email: lnhiep@agu.edu.vn

Trần Thanh Tuấn

Giảng viên
Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm 
Tel: 
Mobile: (+84) 907 781 138 
Email: tthanhtuan@agu.edu.vn

Trịnh Thanh Duy

Giảng viên
Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm 
Tel: 
Mobile: (+84) 977 727 657 
Email: tthanhduy@agu.edu.vn
Scroll to Top