BỘ MÔN CHĂN NUÔI THÚ Y

Nguyễn Thế Thao

Trưởng bộ môn
Tiến sĩ  
Tel: 
Mobile: (+84) 913 677 929
Email: nthao@agu.edu.vn

Nguyễn Tuyết Giang

Phó trưởng bộ môn
Tiến sĩ 
Tel: 
Mobile: (+84)  092 719 021
Email: ntgiang@agu.edu.vn

Nguyễn Thị Hạnh Chi

Giảng viên
Tiến sĩ  
Tel: 
Mobile: (+84) 914 251 296 
Email: nthchi@agu.edu.vn

Bùi Phan Thu Hằng

Giảng viên
Tiến sĩ  
Tel: 
Mobile: (+84) 919 523 191
Email: bpthang@agu.edu.vn

Lê Thị Thúy Hằng

Giảng viên
Tiến sĩ  
Tel: 
Mobile: (+84) 919 458 223
Email: ltthang@agu.edu.vn

Nguyễn Thị Thu Hồng

Giảng viên
Tiến sĩ  
Tel: 
Mobile: (+84)  918 584 419
Email: ntthong@agu.edu.vn

Đào Thị Mỹ Tiên

Giảng viên
Thạc sĩ  Chăn nuôi
Tel: 
Mobile: (+84)  907 681 852
Email: dtmtien@agu.edu.vn

Trần Trung Tuấn

Giảng viên
Thạc sĩ 
Tel: 
Mobile: (+84)  974 954 647
Email: tttuan@agu.edu.vn

Trương Thanh Nhã

Giảng viên
Thạc sĩ Thú y
Tel: 
Mobile: (+84)  913 129 026
Email: ttnha@agu.edu.vn

Hồ Xuân Nghiệp

Giảng viên
Thạc sĩ 
Tel: 
Mobile: (+84)  918 944 176
Email: hxnghiep@agu.edu.vn

Ngô Thụy Bảo Trân

Giảng viên
Thạc sĩ 
Tel: 
Mobile: (+84)  947 740 846
Email: ntbtran@agu.edu.vn

Nguyễn Bá Trung

Giảng viên
Thạc sĩ 
Tel: 
Mobile: (+84)  918 139 960
Email: nbtrung@agu.edu.vn

Nguyễn Bình Trường

Giảng viên
Thạc sĩ 
Tel: 
Mobile: (+84)  983 377 424
Email: nbtruong@agu.edu.vn

Nguyễn Phi Bằng

Giảng viên
Tiến sĩ 
Tel: 
Mobile: (+84)  909 736 636
Email: npbang@agu.edu.vn

Vũ Ngọc Hoài

Giảng viên
Thạc sĩ 
Tel: 
Mobile: (+84)  907 646 189
Email: vnhoai@agu.edu.vn
Scroll to Top