Thêm Heading của bạn tại đây

BỘ MÔN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ QLTNTN

Thái Huỳnh Phương Lan

Trưởng bộ môn
Tiến sĩ Xã hội học 
Tel: 
Mobile: (+84) 817 212 133 
Email: thplan@agu.edu.vn

Phạm Huỳnh Thanh Vân

Giảng viên
Tiến sĩ  
Tel: 
Mobile: (+84) 908 164 171 
Email: phtvan@agu.edu.vn

Phạm Văn Quang

Giảng viên
Tiến sĩ  
Tel: 
Mobile: (+84) 837 669 983 
Email: pvquang@agu.edu.vn

Phạm Xuân Phú

Giảng viên
Tiến sĩ  
Tel: 
Mobile: (+84) 913 821 334 
Email: pxphu@agu.edu.vn

Trần Văn Hiếu

Giảng viên
Thạc sĩ  
Tel: 
Mobile: (+84) 918 611 120 
Email: tvhieu@agu.edu.vn

Phạm Duy Tiễn

Giảng viên
Thạc sĩ Viễn Thám GIS
Tel: 
Mobile: (+84) 919 271 970 
Email: pdtien@agu.edu.vn

Huỳnh Ngọc Đức

Giảng viên
Thạc sĩ  
Tel: 
Mobile: (+84) 972 565 917 
Email: hnduc@agu.edu.vn

Đường Huyền Trang

Giảng viên
Thạc sĩ  
Tel: 
Mobile: (+84) 901 656 444 
Email: dhtrang@agu.edu.vn
Scroll to Top