BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG

Trần Văn Khải

Phó trưởng bộ môn
Thạc sĩ Bảo vệ Thực vật 
Tel: 
Mobile: (+84) 918 706 884 
Email: tvkhai@agu.edu.vn

Lê Minh Tuấn

Phó trưởng bộ môn
Thạc sĩ Bảo vệ Thực vật 
Tel: 
Mobile: (+84) 919 966 777
Email: lmtuan@agu.edu.vn

Nguyễn Văn Chương

Giảng viên
Tiến sĩ  Khoa học đất
Tel: 
Mobile: (+84) 918 487 044 
Email: nvchuong@agu.edu.vn

Võ Thị Xuân Tuyền

Giảng viên
Thạc sĩ Trồng trọt 
Tel: 
Mobile: (+84) 919 315 288 
Email: vtxtuyen@agu.edu.vn

Nguyễn Thị Minh Châu

Giảng viên
Thạc sĩ Trồng trọt 
Tel: 
Mobile: (+84) 918 619 584 
Email: ntmchau@agu.edu.vn

Nguyễn Phú Dũng

Giảng viên
Thạc sĩ Trồng trọt 
Tel: 
Mobile: (+84) 918 811 377 
Email: npdung@agu.edu.vn

Huỳnh Trường Huê

Giảng viên
Thạc sĩ Trồng trọt  
Tel: 
Mobile: (+84) 918 308 148 
Email: hthue@agu.edu.vn

Nguyễn Thị Thúy Diễm

Giảng viên
Thạc sĩ Trồng trọt  
Tel: 
Mobile: (+84) 834 649 909 
Email: nttdiem@agu.edu.vn

Nguyễn Thị Thái Sơn

Giảng viên
Thạc sĩ Trồng trọt 
Tel: 
Mobile: (+84) 918 872 653 
Email: nttson@agu.edu.vn

Võ Thị Hướng Dương

Giảng viên
Thạc sĩ Bảo vệ thực vật 
Tel: 
Mobile: (+84) 989 864 528 
Email: vthduong@agu.edu.vn

Cù Ngọc Quí

Giảng viên
Thạc sĩ Trồng trọt  
Tel: 
Mobile: (+84) 913 821 787 
Email: cnqui@agu.edu.vn

Trần Vĩnh Sang

Giảng viên
Thạc sĩ Trồng trọt  
Tel: 
Mobile: (+84) 763 953 329 
Email: tvinhsang@agu.edu.vn

Văng Thị Tuyết Loan

Giảng viên
Thạc sĩ Bảo vệ thực vật 
Tel: 
Mobile: (+84) 834 919 661 
Email: vttloan@agu.edu.vn

Lê Hữu Phước

Giảng viên
Thạc sĩ Bảo vệ thực vật 
Tel: 
Mobile: (+84) 909 981 622 
Email: lhphuoc@agu.edu.vn
Scroll to Top