Bộ môn Công nghệ Sinh học

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Trưởng bộ môn
Tiến sĩ Công nghệ sinh học 
Tel: 
Mobile: (+84) 989 054 641 
Email: ntmduyen@agu.edu.vn

Văn Viễn Lương

Phó trưởng bộ môn
Thạc sĩ Trồng trọt 
Tel: 
Mobile: (+84) 918 545 538 
Email: vvluong@agu.edu.vn

Diệp Nhựt Thanh Hằng

Phó trưởng bộ môn
Thạc sĩ Sinh lý thực vật 
Tel: 
Mobile: (+84) 987 703 147 
Email: dnthang@agu.edu.vn

Nguyễn Hữu Thanh

Giảng viên
Tiến sĩ Kỹ thuật Sinh học và Khoa học Nông nghiệp 
Tel:                                            
Mobile: (+84) 907 221 076 
Email: nhthanh@agu.edu.vn

Đoàn Thị Minh Nguyệt

Giảng viên
Tiến sĩ Kỹ thuật Sinh học và Nông nghiệp 
Tel: 
Mobile: (+84) 918 717 835
Email: dtmnguyet@agu.edu.vn

Hồ Thị Thu Ba

Giảng viên
Tiến sĩ Công nghệ sinh học 
Tel: 
Mobile: (+84) 908 536 122 
Email: httba@agu.edu.vn

Trịnh Hoài Vũ

Giảng viên
Thạc sĩ Công nghệ sinh học
Tel: 
Mobile: (+84) 917 355 373 
Email: thvu@agu.edu.vn

Trương Ánh Phương

Giảng viên
Tiến sĩ Công nghệ sinh học
Tel: 
Mobile: (+84)  
Email: taphuong@agu.edu.vn

Lê Hoàng Bảo Ngọc

Giảng viên
Thạc sĩ Công nghệ sinh học
Tel: 
Mobile: (+84) 907 686 369 
Email: lhbngoc@agu.edu.vn

Nguyễn Khắc Chung Thẩm

Giảng viên
Thạc sĩ Thú y 
Tel: 
Mobile: (+84) 915 996 553 
Email: nkctham@agu.edu.vn

Phạm Trường An

Giảng viên
Thạc sĩ Công nghệ sinh học 
Tel: 
Mobile: (+84) 962 294 444 
Email: ptan@agu.edu.vn

Bằng Hồng Lam

Giảng viên
Thạc sĩ Công nghệ sinh học 
Tel: 
Mobile: (+84) 944 375 753 
Email: bhlam@agu.edu.vn

Vương Bảo Ngọc

Giảng viên
Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm và Đồ uống
Tel: 
Mobile: (+84) 995 504 928 
Email: vbngoc@agu.edu.vn

Lý Thị Thanh Thảo

Giảng viên
Thạc sĩ Công nghệ sinh học 
Tel: 
Mobile: (+84) 979 853 987 
Email: lttthao@agu.edu.vn

Nguyễn Phú Thọ

Giảng viên
Thạc sĩ Công nghệ sinh học
Tel: 
Mobile: (+84) 362 884 684 
Email: nptho@agu.edu.vn
Scroll to Top