Nhiệm vụ của Bộ môn là giảng dạy, nghiên cứu về các lĩnh vực liên quan đến phát triển nông thôn và quản lý tài nguyên tổng hợp.

Tổ chức: Bộ môn có 8 giảng viên (04 tiến sĩ, 02 NCS, 02 thạc sĩ). Đội ngũ giảng viên của bộ môn có trình độ cao, 100% giảng viên đã có trình độ từ thạc sĩ, 50% có trình độ tiến sĩ. Các giảng viên tốt nghiệp tại các trường uy tín trong và ngoài nước.

Đào tạo: Đào tạo ngành Phát triển Nông thôn trình độ đại học có kiến thức tổng hợp liên quan đến các lĩnh vực khác nhau trong nông thôn để quản lý, tổ chức, tham gia trực tiếp vào các loại hình sản xuất và kinh doanh nông nghiệp nông thôn.

Nghiên cứu khoa học: Bộ môn có thế mạnh trong các liên cứu mang tính chất liên ngành. Đội ngũ cán bộ có chuyên môn đa dạng tập trung vào các lĩnh vực chính của cộng tác phát triển như nghiên cứu và phát triển sinh kế trong điều kiện biến đổi khí hậu, biến động các nguồn tài nguyên; phát triển cộng đồng và gia tăng vai trò giới trong phát triển; công tác quy hoạch và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; các mô hình tưới tiết kiệm cho các loại cây trồng khá nhau trong nông nghiệp; mô hình nông nghiệp sạch và an toàn đáp ứng nhu cầu xã hội; nghiên cứu chuỗi giá trị các ngành hàng đặc trưng trong nông nghiệp tại vùng ĐBSCL.

Tập huấn: Tổ chức các lớp tập huấn theo yêu cầu về các chủ đề như tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong phát triển, biến đổi khí hậu và giải pháp thích ứng, các mô hình nông nghiệp sạch, nông nghiệp an toàn; quy hoạch, sử dụng và quản lý tài nguyên hợp lý (đất, nước).

Cơ sở vật chất: Trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu bộ môn sử dụng hệ thống phòng thí nghiệm chung tại Khu thực nghiệm của Trường ĐHAG.

Liên hệ

TS. Thái Huỳnh Phương Lan

Trưởng bộ môn Phát triển nông thôn và QLTNTN

Email: thplan@agu.edu.vn

Thái Huỳnh Phương Lan
Chức vụ: Trưởng bộ môn
Học vị: Tiến sĩ
Chuyên ngành: Nhân học
Điện thoại: 0817.212.133
Email: thplan@agu.edu.vn
Lý lịch Khoa học
Phạm Huỳnh Thanh Vân
Chức vụ: Phó Trưởng bộ môn
Học vị: Tiến sĩ
Chuyên ngành: Nghiên cứu Phát triển
Điện thoại: 0908.164.171
Email: phtvan@agu.edu.vn
Lý lịch Khoa học
Phạm Văn Quang
Học vị: Tiến sĩ
Chuyên ngành:
Điện thoại: 0837.669983
Email: pvquang@agu.edu.vn
Phạm Xuân Phú
Học vị: Tiến sĩ
Chuyên ngành: Phát triển nông Thôn
Điện thoại: 0827.004.103
Email: pxphu@agu.edu.vn
Lý lịch Khoa học
Phạm Duy Tiễn
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành:
Điện thoại: 0919.271.970
Email: pdtien@agu.edu.vn
Huỳnh Ngọc Đức
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành:
Điện thoại: 0972.565.917
Email: hnduc@agu.edu.vn
Trần Văn Hiếu
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành:
Điện thoại: 0918.611.120
Email: tvhieu@agu.edu.vn
Đường Huyền Trang
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành:
Điện thoại: 0834.430.262
Email: dhtrang@agu.edu.vn