Khoa Nông Nghiệp-TNTN được thành lập theo quyết định số 241/QĐ-UB-TC ngày 21/02/2001 của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang với nhiệm vụ:

– Đào tạo nguồn nhân lực có dủ phẩm chất và năng lực đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài cho phát triển kinh tế – xã hội của địa phương thuộc các chuyên ngành Khoa học Cây trồng, Bảo vệ thực vật, Nuôi trồng thủy sản, Chăn nuôi, Công nghệ chế biến thực phẩm, Công nghệ sinh học, Phát triển nông thôn. Hiện tại Khoa đào tạo trình độ Đại học dưới hình thức chính qui và giáo dục thường xuyên. Từ năm 2014 khoa bắt đầu đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Khoa học cây trồng và thạc sĩ ngành Chăn nuôi theo quyết định số 5228 QĐ BGDĐT ngày 27/8/2014 của bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

– Nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến nông nghiệp của tỉnh An Giang và khu vực Đồng Bằng sông Cửu Long.

– Tham gia hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, đào tạo, trao đổi sinh viên với các trường Đại học, viên nghiên cứu trong nước và ngoài nước.

Qua 19 năm hình thành, hoạt động Khoa NN-TNTN ngày càng phát triển, đa dạng bậc học, ngành nghề đào tạo , đã có hơn 5000 sinh viên đã tốt nghiệp, phần lớn sinh viên ra trường có việc làm ổn định và phù hợp với chuyên môn. Nhiều cựu sinh viên của Khoa đang giữ các vị trí quan trọng trong các cơ uqan doanh nghiệp nhà nước, các công ty doanh nghiệp tư nhân, một số tiếp tục học lên cao hơn nữa ở trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước và nước ngoài.

Khoa hiện tại có 6 bộ môn trực thuộc: Công nghệ thực phẩm, Khoa học cây trồng, Thủy sản, Chăn nuôi, Công nghệ sinh học, Phát triển nông thôn. Cán bộ giảng viên là 82 người trong đó có 27 tiến sĩ 53 thạc sĩ và 2 đại học.