Đào Thị Mỹ Tiên
Chức vụ: Trợ lý Đào tạo (Giảng viên kiêm nhiệm)
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại: 0907.681.852
Email: dtmtien@agu.edu.vn
Đỗ Hà Thành
Chức vụ: Trợ lý Công tác sinh viên
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại: 0984.333.720
Email: dhthanh@agu.edu.vn
Thái Đan Thanh
Chức vụ: Văn thư
Học vị: Cử nhân
Điện thoại: 0776.560.221
Email: tdthanh@agu.edu.vn
Nguyễn Ngọc Thu Hồng
Chức vụ: Văn thư
Học vị: Cử nhân
Điện thoại: 0939.130.138
Email: nnthong@agu.edu.vn
Hồ Xuân Nghiệp
Chức vụ: Trợ lý Công tác Đào tạo Sau đại học (Giảng viên kiêm nhiệm)
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại: 0918.944.176
Email: hxnghiep@agu.edu.vn
Vương Bảo Ngọc
Chức vụ: Trợ lý Công tác Nghiên cứu Khoa học (Giảng viên kiêm nhiệm)
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại: 0986.222.983
Email: vbngoc@agu.edu.vn
Nguyễn Bá trung
Chức vụ: Trợ lý Công tác Hợp tác Quốc tế (Giảng viên kiêm nhiệm)
Học vị: Tiến sĩ
Điện thoại: 0918.139.960
Email: nbtrung@agu.edu.vn