Ngành đào tạo

Phát triển Nông thôn

Đào tạo người học ngành Phát triển nông thôn trình độ đại học có kiến thức tổng hợp liên quan đến các lĩnh vực khác nhau trong nông thôn để quản lý, tổ chức, tham gia trực tiếp vào các loại hình sản xuất và kinh doanh nông nghiệp trong nông thôn; có thể làm việc trong các cơ quan nhà nước, các chương trình dự án của các tổ chức phi chính phủ, làm việc với cộng đồng.

.

201104 005
virus, viruses, coronavirus

Công nghệ Sinh học

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Sinh học trình độ đại học nhằm đào tạo kỹ sư có kiến thức chuyên sâu về sinh học , biết vận dụng kiến thức đã học để tổ chức sản xuất và chuyển giao khoa học công nghệ, có kỹ năng tay nghề thành thạo, có phẩm chất chính trị, có đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt.  

Công nghệ Thực phẩm

Đào tạo kỹ sư công nghệ thực phẩm có kiến thức chuyên môn, phẩm chất, năng lực, kỹ năng làm việc và nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thực phẩm đáp ứng nhu cầu xã hội.

jam, jars, fruit

Nuôi trồng Thủy sản

Đào tạo kỹ sư nuôi trồng thủy sản có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có kiến thức chuyên môn và kỹ năng về nuôi trồng thủy sản; biết vận dụng những kiến thức chuyên ngành vào các lĩnh vực nghiên cứu, chuyển giao khoa học kỹ thuật và tham gia trực tiếp vào các loại hình sản xuất, kinh doanh trong nuôi trồng thủy sản…

Chăn nuôi

Đào tạo cán bộ kỹ thuật có kiến thức cơ bản vững chắc; kiến thức và kỹ năng về chăn nuôi và phòng trị bệnh cho vật nuôi; có thái độ lao động nghiêm túc và đạo đức nghề nghiệp; có khả năng hợp tác và thích ứng với công việc đa dạng, đáp ứng nhu cầu xã hội của cả nước cũng như ĐBSCL trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y; có khả năng tự học tập bồi dưỡng để chuyển đổi nghề nghiệp hoặc học sau đại học.

cow, cows, agriculture
orchard, apple, apples

Khoa học Cây trồng

Đào tạo kỹ sư có kiến thức về trồng trọt; Có kỹ năng và phẩm chất cá nhân; Có khả năng hợp tác và quản lý nguồn lực; Thích ứng tốt với công việc ở các cơ quan, quản lý sản xuất, doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc và dịch vụ chuyên ngành.

Bảo vệ thực vật

Chương trình đại học ngành Bảo vệ thực vật cung cấp những kiến thức bảo vệ cây trồng, đào tạo khả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan khoa học và doanh nghiệp, thái độ lao động nghiêm túc và có đạo đức nghề nghiệp, có khả năng hợp tác và quản lý nguồn lực.

hands, macro, nature

Công nghệ Sinh học Ứng dụng

Chương trình đào tạo ngành Sinh học ứng dụng trình độ đại học nhằm đào tạo kỹ sư Sinh học ứng dụng có kiến thức chuyên sâu về sinh học ứng dụng, biết vận dụng kiến thức đã học để tổ chức sản xuất và chuyển giao khoa học công nghệ, có kỹ năng tay nghề thành thạo, có phẩm chất chính trị, có đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt.

Scroll to Top