Khoa Nông nghiệp –TNTN xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai chương trình báo cáo, tập huấn của chuyên gia Diễn Đàn Môi Trường Mekong cụ thể như sau: I. Thời gian và địa điểm thực hiện:     –  Số lượng:…

Chi tiết