Nhằm thảo luận “Định hướng chiến lược nghiên cứu của Khoa Nông nghiệp – TNTN, Trường Đại học An Giang, phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long “, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học An Giang có mời GS.TS. Laberche – Cố…

Chi tiết