Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên thiên nhiên

Hơn 15 năm qua Khoa đã đào tạo 11 khóa với gần 5000 kỹ sư ra trường. Hiện nay, khoa có 1500 sinh viên đang theo học dưới hình thức chính quy và giáo dục thường xuyên bao gồm cao học, cao đẳng, đại học. Phần lớn sinh viên tốt nghiệp của Khoa đều có việc làm ổn định, phù hợp chuyên môn đào tạo.